Turn Off User Account Control

To prevent confrim box when run as admin. Turn off user account control

Để tắt bảng thông báo khi chạy bằng quyền admin. kéo setting xuống

 

Facebook Comments