Auto Trade Dragon Oath Tutorial

in order to run auto trade in dragon oath you have to config four option

remember that you only need to config it once for each guild

để chạy thương nhân bạn cần hoàn thành 4 thiết lập. nhớ rằng mỗi bang chỉ cần thiết lập 1 lần

#1 your npc point -> go to your npc city and click get

#1 vị trí npc của thành. đến hiệu úy của thành mình và bấm get

#2 your city name -> go into your city and click get to get your city name

#2 tên của thành -> đi vào trong thành và bấm get

#3 your route city point -> go to your friend npc and click get like step 1

#3 vị trí npc thành thông thương. làm giống bước #1

#4 your route city name -> go into your friend city and click get to get name like step 2

#4 tên thành thông thương -> làm giống bước #2

in the end click Go button to Run

cuối cùng bạn bấm Go để auto chạy

Facebook Comments